TRAVELS‎ > ‎

GAMBIA

GÀMBIA
, petit país enclavat dins de SENEGAL i que ressegueix les vores del riu Gambia, és a la vegada una illa anglòfona de la Commonwealth britànica dins la francofonia de l'Àfrica Occidental. Fora de l'idioma europeu, però, les llengües natives i la cultura dels seus pobles l'apropen al seu país veí i n'estableixen a la vegada el punt d'unió i d'identitat pròpia. Banjul, la capital, és el caos en què se solen convertir les ciutats africanes, però manté una idiosincràcia que bé mereix una visita per a descobrir el país més petit de l'Àfrica Continental.
GAMBIA, pequeño país enclavado dentro de SENEGAL y que resigue el contorno del río Gambia, es a la vez una isla anglófona de la Commonwealth británica dentro de la francofonia del África Occidental. Pero, fuera del idioma europeo, las lenguas nativas y la cultura de sus pueblos lo acercan mucho a su país vecino y establecen a su vez el punto de unión y de indentidad propia. Banjul, la capital, es el caos en que se suelen convertir las ciudades africanas, pero mantiene una idiosincracia que bien merece una visita para descubrir el país más pequeño del África continental. 
GAMBIA, small country inside SENEGAL that follows the contour of Gambia River, is also a small english speaking island of the british Commonwealth inside the francophone West Africa. But, apart from the european language, the native languages and the culture of its people bring it closer to its neighbour country and establish a union bridge that determines also their identity. Banjul, the capital, is the chaos into which african cities usually transform, but maintains an idiosyncrasy that merits a visit to discover the smalles country in continental Africa.