TRAVELS‎ > ‎

GUINEA

Bandera de Guinea
La República de GUINEA, a causa del seu voluntari aïllament financer i polític respecte els altres països francòfons de l'Àfrica de l'Oest, presenta grans diferències respecte països veïns com SENEGAL o MALI. Però a més, la seva situació geogràfica i l'alta pluviositat en algunes àrees com el Fouta Djallon o la Guinée Forestière fan que sigui un país encara més interessant on podem trobar boscos de selva primària encara poc explotats per on hi circulen elefants de selva (Bosc de Ziama) o una de les colònies més a l'Oest de Ximpanzès (Bossou) o endemismes concrets a les faldes del Mont Nimba (1.752 m), el més alt del país, just a la frontera amb LIBERIA i COSTA D'IVORI.
Poc explotat pel turisme, que se'l mira amb un cert recel a causa de la seva història recent de cops d'estats successius, GUINEA proporciona al viatger que s'hi aventuri, un país ple de paisatges fascinadors poblat d'una gent amable, oberta i senzilla.
La República de GUINEA, a causa de su voluntario aislamiento financiero y político respecto a los otros países francófonos del África Occidental, presenta grandes diferencias respecto países vecinos como SENEGAL o MALI. Pero además, su situación geográfica y la alta lluviosidad en algunas áreas como el Fouta Djallon o la Guinée Forestière lo convierten en un país aún más interesante donde podemos encontrar bosques llenos de selva primaria todavía poco explotados por donde circulan elefantes de selva (Bosque de Ziama) o una de las colonias más al Oeste de Chimpancés (Bossou) o endemismos concretos en las faldas del Monte Nimba (1.752 m), el más alto del país, justo a la frontera con LIBERIA y COSTA DE MARFIL.  
Poco explotado por el turismo, que aún se lo mira con recelo a causa de su histoira reciente de sucesivos golpes de Estado, GUINEA proporciona al viajero que se aventure en ella, un país lleno de paisajes fascinantes poblado de una gente amable, abierta y sencilla.  
GUINEA Republic, due to its voluntary financial and political isolation from other francophone countries of West Africa, presents many noticeable differences respect neighbour countries like SENEGAL or MALI. But also due to its geographical situation and the heavy rainfall in some areas like Fouta Djallon and Guinée Forestière, we can find primary jungles still not decimated by humans where jungle elephants still roam free (Ziama forest) or we can find one of the westermost colonies of Chimpanzes (Bossou) and some endemisms on the hillsides of Mount Nimba (1.752 m), the highest elevation fo the country, just in the border with LIBERIA and IVORY COAST.
Still not very frequented by tourism, who mistrusts a government too much affected by recent coup d'etats, GUINEA may show, to the traveller that dares enter it, a country full of amazing sceneries and inhabited by gently, open and humble people.