AUSTRIA

ÀUSTRIA, al centre d'Europa, ha estat present en gairebé tots els esdeveniments importants de la història del continent. País de camp, muntanya i cultura, també té una de les capitals més imperials del món, Viena, plena de palaus, grans mansions, jardins i museus. El cafè i la música han acabat de transformar-la en un dels focus culturals més importants del món i per això viatjar a ÀUSTRIA és sempre, encara que no es vulgui, un viatge per a la teva ànima artística.

AUSTRIA, en el centro de Europa, ha estado presente en casi todos los eventos importantes en la historia del continente. País de campos, montañas y cultura, también tiene una de las capitales más imperiales del mundo, Viena, llena de palacios, grandes mansiones, jardines y museos. El café y la música han acabado de transformarla en uno de los focos culturales más importantes del mundo y por eso viajar a AUSTRIA es siempre, aunque no lo queramos, un viaje para tu alma artística.

AUSTRIA, at the heart of Europe, has been present in nearly every important event in the history of the continent. Land of fields, mountains and culture, it has also one of the most imperial capitals in the world, Vienna, full of palaces, big mansions, gardens and museums. Coffee and music have finished transforming it into one of the most important cultural focuses in the world and for this reason travelling to AUSTRIA is always, even if you don't want, a travel for your artistic soul.

FOTOGRAFIES D'AUSTRIA / FOTOGRAFIAS DE AUSTRIA / AUSTRIA PHOTOS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

La Patricia Serna m'entrevista a la secció La Maleta, per a parlar durant uns minuts de les regions del planeta que he visitat i m'han agradat més al llarg dels meus viatges, entre elles, VIENA.

Patricia Serna me entrevista en la sección La Maleta para hablar durante unos minutos de las regiones del planeta que he visitado y me han gustado más a lo largo de mis viajes, entre ellas, VIENA.

Patricia Serna interviews me in La Maleta, the travel section of the program, to speak for some minutes about the regions of the planet that I have visited and loved much along my travels, among them, VIENNA.

MAPA D'ÀUSTRIA / MAPA DE AUSTRIA / AUSTRIA MAP

Podeu accedir al mapa d'ÀUSTRIA prement la finestra inferior per a visualitzar el programa de Google Maps. Navegueu fins a Viena per a veure la ciutat al costat del Danubi.

Podéis acceder al mapa de AUSTRIA clicando la ventana inferior para visualizar el programa de Google Maps. Navegad hasta Viena para ver la ciudad al lado del Danubio.

You can access the map of AUSTRIA by clicking and navigating through the application of Google Maps. Go to Vienna to see the city along the Danube.