CANARIAS

Les set illes que conformen l'arxipèlag de les CANÀRIES són un món a part. És curiós que el Teide, amb els seus 3.718 metres d'alçada, sigui la muntanya més alta de l'Estat Espanyol i, en realitat, es trobi a l'Àfrica. Perquè les CANÀRIES són més a prop del MARROC que d'ESPANYA. Formen part, juntament amb les Açores, Cap Verd i Madeira, del conjunt d'illes macaronèsiques (Les Afortunades), caracteritzades per una vegetació plena d'endemismes. Tot i pertànyer a Europa políticament, es tracta de paratges totalment africans, i unes quantes illes han estat designades com a Reserva de la Biosfera i contenen nombrosos Parcs protegits. Des del Parc del Teide, ple de formacions rocoses ígnies, fins a la laurisilva de La Gomera, les illes de CANÀRIES formen un arxipèlag d'apoteòsiques vistes.

Las siete islas que forman el archipiélago de las CANARIAS son un mundo a parte. Es curioso que el Teide, con sus 3.718 metros de altura, sea la montaña más alta del Estado Español y, en realidad, se encuentre en África. Porque las CANARIAS están más cercanas a MARRUECOSque a ESPAÑA.Forman parte, juntamente con las Azores, Cabo Verde y Madeira, del conjunto de islas macaronésicas (Las Afortunadas), caracterizadas por una vegetación llena de endemismos. Aunque pertenecen a Europa políticamente, se trata de parajes totalmente africanos, y unas cuantas islas han sido designadas como Reserva de la Biosfera y contienen numerosos Parques protegidos. Desde el Parque del Teide, lleno de formaciones rocosas ígneas, hasta la laurisilva de La Gomera, las islas de CANARIAS forman un archipiélago de apoteósicas vistas.

The seven islands that form the CANARY archipelago are a world apart. The curious thing is that, with its 3.718 m high, Teide is the highest mountain in Spain, but is in fact in Africa. Because the CANARY islands are nearer to MOROCCO than to SPAIN. They are part, together with Azores, Cape Verde and Madeira, of the Macaronesian (The Fortunate) islands, defined by a vegetation full of endemisms. Although they belong to Europe politically, they are fully african places, and some of the islands have been designated as Biosphere Reservations and contain some protected Parks. From Teide's Park, full of igneous rocky formations, to the laurisilva of La Gomera, the CANARY islands form an archipelago of apotheosic views.

FOTOGRAFIES DE CANÀRIES / FOTOGRAFIAS DE CANARIAS / CANARY PHOTOS

PARTICIPACIONS EN RÀDIO / PARTICIPACIONES EN RADIO / RADIO APPEARANCES

INCOOLTURA [català]

COOLTURAFM

Audio: INCOOLTURA_TENERIFE_(CANARIES).mp3

Escolteu aquí l'àudio sobre CANÀRIES de la secció APUNTS DE VIATGE del programa INCOOLTURA de

COOLTURAFM.

Escuchad aquí el audio del programa sobre CANARIAS de la sección APUNTES DE VIAJE del programa INCOOLTURA de COOLTURAFM.

Listen here to the special program dedicated to CANARY islands in the APUNTS DE VIATGE section of the program INCOOLTURA of COOLTURAFM.

ARTICLES I RELATS SOBRE CANÀRIES / ARTÍCULOS Y RELATOS SOBRE CANARIAS / ARTICLES ON CANARY ISLANDS

Ref: VÈRTEX Setembre-Octubre 2013 (nº250)

EDITORIAL: FEEC

[català]

SINOPSI: Especial de la revista de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya sobre les illesCANÀRIES. S'hi publica el meu article "La vegetació del Teide i rodalies".

SINOPSIS: Especial de la revista de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña sobre las IslasCANARIAS. Se publica mi artículo "La vegetación del Teide y cercanías"

SYNOPSIS: Special number of the magazine from the Federation of Hiking Organizations of Catalonia dedicated to the CANARYIslands. My article "The vegetation of Teide and nearby areas" is published.

MAPA DE CANÀRIES / MAPA DE CANARIAS / CANARY MAP

Podeu accedir al mapa de CANÀRIES prement la finestra

inferior per a visualitzar el programa de Google Maps. Navegueu fins al centre de l'illa de Tenerife per a tenir una visió del cràter del volcà Teide.

Podéis acceder al mapa de CANARIAS clicando la ventana inferior para visualizar el programa de Google Maps. Navegad hasta el centro de la isla de Tenerife para ver el cráter del volcán Teide.

You can access the map of CANARY islands by clicking and navigating through the application of Google Maps. Go to the center of the Island of Tenerife to have a view of Teide's volcano.